Bardd

Eicon bardd

Bardd Cymraeg ydw i. Enillais y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Môn yn 2017 ac dwi’n aelod o dîm talwrn y Glêr a fu’n fuddugol ddwywaith ar gyfres Talwrn y Beirdd BBC Cymru (hyd yn hyn). Dwi’n perfformio fy ngwaith yn aml mewn nosweithiau barddol hyd y wlad.

Os ydych chi’n dymuno comisiynu bardd i greu cerdd ar gyfer achlysur arbennig, digwyddiad neu gyhoeddiad, rydw i yn derbyn comisiynau amrywiol.

Cerddi
Gigs


Zoomryson Barddas

Dyddiad: 06/08/2020

Bûm yn cymryd rhan yn Zoomryson Barddas – yr ymryson barddol cyntaf i’w gynnal a’i ddarlledu yn fyw ar y we. Roeddwn yn rhan o dîm Llŷn ac Eifionydd gyda Gruffudd Owen, Casia Wiliam, Judith Musker Turner ac Osian Owen.


Lansiad Chwyn

Dyddiad: 05/12/2019

Lleoliad   Columba Club, 88 Heol Llandaf, Caerdydd. CF11 9NN

Bûm yn cyd-drefnu noson gyda Barddas i lansio cyfrol Chwyn, dan olygyddiaeth Gruffudd Owen. Roeddwn hefyd yn perfformio rhai cerddi.


Cyflwyno Cerddi yn Y Ffôr


Cyflwyno cerddi i fodiwl Canu’r Gymru Newydd Ysgol y Gymraeg


Bragdy i Brifeirdd 2019

Dyma un o ddigwyddiadau Bragdy’r Beirdd i ddathlu llwyddiant Jim Parc Nest.


Stomp i blant Treganna

Dyddiad: 16/10/2019

Lleoliad   Capel Cymraeg Salem, Heol y Farchnad, Caerdydd CF5 1QF

Cymerais ran mewn stomp i godi arian i feithrinfeydd Cymraeg Treganna. Llio Maddocks oedd y bardd buddugol!


Lansiad nofel Iwcs – Dal y Mellt

Dyddiad: 14/10/2019

Lleoliad   Columba Club, 88 Heol Llandaf, Caerdydd. CF11 9NN

Cefais y cyfle i lywio noson o gerddoriaeth a cherddi i ddathlu lansio nofel Iwcs Dal y Mellt.Cefais y cyfle hefyd i holi Iwcs am ei nofel newydd.


Gwir fel Gwydir

Dyddiad: 06/08/2019

Lleoliad   Gwesty’r Eryrod, Ancaster Square, Llanrwst, Gwynedd LL26 0LG

Trefnu a pherfformio cerdd yn noson Gwir fel Gwydir. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Siwperstomp

Dyddiad: 06/08/2018

Lleoliad   Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

Roeddwn yn un o’r criw a drefnodd y Siwperstomp ar lwyfan Theatr Donald Gordon ar nos Lun Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Perfformiais gerdd hefyd i agor y noson.


Noson Wylfa Beirdd

Dyddiad: 08/08/2017

Lleoliad   Fferm Penrhos, Bodedern

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Wylfa Beirdd – noson yn cyflwyno cerddi a chaneuon hwyliog a deifiol, dwys a digri yn dathlu Mawredd Môn. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Talwrn Tafwyl 2016

Dyddiad: 26/06/2016

Lleoliad   Castell Caerdydd

Cymerais ran mewn darllediad arbennig o’r Talwrn o faes Tafwyl 2016.


Stomp Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Dyddiad: 21/04/2016

Lleoliad   Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Cymerias ran mewn stomp i blant fel rhan o Ŵyl Llên Plant Caerdydd.


Lansio Hel Llus yn y Glaw

Dyddiad: 26/11/2015

Lleoliad   Columba Club, 88 Heol Llandaf, Caerdydd. CF11 9NN

Darllenais gerdd i gyfarch Llŷr Gwyn Lewis wrth iddo lansio cyfrol o’r enw Storm ar Wyneb yr Haul.


Anntastig

Dyddiad: 04/08/2015

Lleoliad   Clwb Rygbi COBRA, Meifod SY22 6DA

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Anntastig – noson o gerddi a chaneuon i ddathlu mawredd a mwynder Maldwyn. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Dathlu Wythnos Tafwyl gyda Mr Phormula a mwy

Dyddiad: 03/07/2015

Lleoliad   Columba Club, 88 Heol Llandaf, Caerdydd. CF11 9NN

Noson hwyliog yn ystod wythnos Tafwyl 2015. Roedd Aneirin Karadog a Mr ormula yn westeion a Meic P yn DJ aer y noson.


Parti Nadolig Bragdy’r Beirdd, Rhagfyr 2014

Dyddiad: 11/12/2014

Bûm yn trefnu a pherfformio ym mharti Nadolig y Bragdy yn 2014. Cawsom groesawu neb llai na Phrifardd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 2014, Guto Dafydd fel gwestai.


Stomp Eisteddfod Sir Gâr 2014

Dyddiad: 08/08/2014

Lleoliad   Stradey Arms, 1 Stradey Rd, Ffwrnais Llanelli SA15 4ET

Bûm yn perfformio cerddi fel rhan o Stomp yr Eisteddfod 2014. Roedd y rownd gyntaf fymryn yn wahanol. Nid oedd y beirdd yn y rownd hon yn cael datgan eu cerdd heb gymorth dim byd heblaw eu cof.


Yn y Coch!

Dyddiad: 06/08/2014

Lleoliad   Clwb Criced Llanelli

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson ‘Yn y Coch’ yn Llanelli. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Lansio Storm ar Wyneb yr Haul

Dyddiad: 01/06/2014

Lleoliad   Urban Tap House, Caerdydd. CF10 1DD

Darllenais gerdd i gyfarch Llŷr Gwyn Lewis wrth iddo lansio cyfrol o’r enw Storm ar Wyneb yr Haul.


Stomp Fach – Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Dyddiad: 25/03/2014 – 26/03/2014

Lleoliad   Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Cymerias ran mewn stomp i blant fel rhan o Ŵyl Llên Plant Caerdydd.


Siwper Cêt ac Ambell Fêt

Dyddiad: 06/08/2013

Lleoliad   Clwb Rygbi Dinbych, Ffordd Y Graig, Denbigh LL16 5US

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Siwper Cêt ac Ambell Fêt – sesiwn i ddathlu campau a rhempau llenyddol Bro Dinbych. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Stomp Farddol Menter Iaith Sir Ddinbych

Dyddiad: 22/06/2013

Lleoliad   Clwb Golff Dinbych

Cymerais ran mewn stomp i godi arian i Eisteddfod genedlaethol Dinbych 2013.


Cnoi Draenogod Galeri Caernarfon

Dyddiad: 20/04/2013

Lleoliad   Galeri, Doc Fictoria Caernarfon LL55 1SQ

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Clwb y Diwc

Dyddiad: 15/02/2013

Lleoliad   Clwb y Diwc, 48 Clive Road, Treganna, Caerdydd, CF5 1HJ

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Saith Seren

Dyddiad: 08/02/2013

Lleoliad   Saith Seren, 7 Stryt Gerallt, Wrecsam, LL11 1EH.

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Theatr Gartholwg

Dyddiad: 01/02/2013

Lleoliad   Theatr Gartholwg, Pentre’r Eglwys, Pontypridd

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Tafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn

Dyddiad: 25/01/2013

Lleoliad   Tafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd LL23 7UB

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Cnoi Draenogod Llanystumdwy

Dyddiad: 23/11/2012

Lleoliad   Neuadd Bentref Llanystumdwy, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0LW.

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Gornest Fawr Gŵyl Gynganeddu Tŷ Newydd 2012

Dyddiad: 21/11/2012

Lleoliad   Neuadd Bentref Llanystumdwy, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0LW.

Cymerais ran yng Ngornest Fawr yr Wŷl yn Neuadd Llanystumdwy. Y wobr oedd Pastwn fawr bren a theitl ‘Pencerdd Tŷ Newydd 2012’.


Cnoi Draenogod Llanast Llanrwst

Dyddiad: 20/11/2012

Lleoliad   Gwesty’r Eryrod, Ancaster Square, Llanrwst, Gwynedd LL26 0LG

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Bragdy’r Beirdd Medi 2012

Dyddiad: 27/09/2012

Lleoliad   Rockin’ Chair, Glan yr Afon, Caerdydd

Roeddwn yn cyd-drefnu ac yn perfformio mewn noson gyda Mari George a Gruffudd Owen fel gwesteion. Un o ddigwyddiadau Bragdy’r Beirdd


Cnoi Draenogod Maes C

Dyddiad: 08/08/2012

Lleoliad   Theatr, Maes yr Eisteddfod, Llandŵ, Bro Morgannwg

Perfformiad fel rhan o sioe deithiol Cnoi Draenogod.


Iolo!

Dyddiad: 07/08/2012

Lleoliad   Yr Hen Hydd Gwyn, Wine St, Llanilltyd Fawr CF61 1RZ

Roeddwn yn un o gyd-drefnwyr noson Iolo! – sesiwn i ddathlu campau a rhempau Iolo Morganwg. Un o ddigwyddiadau eisteddfodol Bragdy’r Beirdd.


Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2012

Dyddiad: 30/06/2012

Lleoliad   Plas Dinefwr, Llandeilo SA19 6RT

Cynhaliwyd Bragdy Bach ar lwyfan Gruffudd yng Ngŵyl Dinewfwr dan ofalaeth Llenyddiaeth Cymru.


Geraint Jarman yn Bragdy’r Beirdd

Dyddiad: 21/06/2012

Lleoliad   Rockin' Chair, Glan yr Afon, Caerdydd

Cyd-drefnais noson Bragdy’r Beirdd arbennig iawn gyda geraint jarman, gwennan Evans a Llwybr Llaethog yn westeion. Darllenodd Geraint gerddi dafliad carreg o lle cafodd ei fagu ar Brook Street, Glan yr Afon.


Gig Taliesin yn 50

Dyddiad: 07/12/2011

Lleoliad   Bunkhouse, Heol y Santes Fair, Caerdydd. CF10 1DX

Yn ystod y noson hon fe wnes berfformio cerdd ar achlysur dathlu pen-blwydd Taliesin yn 50, yn ogystal â pherfformio crimpiad gydag Aneirin Karadog a Llŷr Gwyn Lewis.


Stomp Eisteddfod Wrecsam 2011

Dyddiad: 05/08/2011

Lleoliad   Maes C

Cymerais ran yn y Stomp ar nos Wener yr Eisteddfod.


Ymryson Gŵyl y Gair

Dyddiad: 22/01/2011

Lleoliad   Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

Ymryson ar lwyfan Glanfa Canolfan Mileniwm Cymru. Dyma lle perfformiwyd y crimp cyntaf yn Gymraeg, mae’n debyg!


Stomp Gŵyl Tegeingl

Dyddiad: 21/08/2010

Lleoliad   Maes y Clwb Rygbi, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1UF

Cymerais ran mewn stomp hwyliog yn Stomp Gŵyl Tegeingl – ‘Gŵyl y werin gudd’.


Noson Plaid Cymru X

Dyddiad: 11/09/2008

Lleoliad   Y Cŵps, Aberystwyth

Un o nosweithiau chwedlonol Y Glêr pan roddwyd noson o adloniant barddol i gynadleddwyr y blaid. Perfformiais gerdd o fawl i Elfyn Llwyd ar y noson.


Stomp Gŵyl Tegeingl

Dyddiad: 16/08/2008

Lleoliad   Maes y Clwb Rygbi, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1UF

Cymerais ran mewn stomp hwyliog yn Stomp Gŵyl Tegeingl – ‘Gŵyl y werin gudd’.


Stomp Eisteddfod Caerdydd 2008

Dyddiad: 09/08/2008

Lleoliad   Maes C

Cymerais ran yn y Stomp ar nos Wener yr Eisteddfod.


Stomp Llety Parc

Dyddiad: 16/05/2008

Lleoliad   Llety Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3TL

Cymerais ran mewn stomp i godi arian i Eisteddfod yr Urdd 2008.


Beirdd vs Rapwyr

Dyddiad: 07/02/2008

Lleoliad   Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

Y noson hon deuais ben-ben â Mr Phormula arm y tro cyntaf a chael fy nhrechu yn eiriol. Ond roedd yn sbort!


Gwobrau


Tlws T. Arfon Williams 2020

Dyddiad: 07/08/2020

Ar ddiwedd wythnos yr Eisteddfod Amgen, dyfarnwyd englyn cywaith gan dîm Llŷn ac Eifionydd fel englyn gorau’r wythnos o ymrysona. Testun y cywaith oedd ‘Plentyn yn Dychwelyd i’r Ysgol. Diau y bydd yn rhifyn yr hydref o gylchgrawn Barddas.


Tlws Coffa Cledwyn Roberts 2017

Dyddiad: 04/08/2018

Enillais Dlws Coffa Cledwyn Roberts am delyneg orau cyfres 2017 o’r Talwrn gyda cherdd a gyda’r gerdd “Blinder”.


Cadair Eisteddfod Genedlaethol 2017

Dyddiad: 11/08/2017

Enillais Gadair Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 am awdl ar y testun ‘Arwr’.


Cyfres y Talwrn 2017

Dyddiad: 05/08/2017

Roeddwn yn rhan o dîm Y Glêr – a enillodd gyfres y Talwrn yn 2017.


Chwilfardd 2012

Dyddiad: 26/08/2012

Cefais y fraint o gael fy ngwobrwyo yn Chwilfardd yn Chwilgig 2012. Penwythnos o gigs a digwyddiadau diwylliannol ym mhentref Chwilog yn Eifionydd yn 2012 oedd Chwilgig. Mei Mac oedd y beirniad, ac roedd y gerdd yn farwnad i Edward Elias, cyn brifathro Ysgol Chwilog. Cefais slabyn da o lechen fel gwobr.


Cyfres y Talwrn 2012

Dyddiad: 04/08/2012

Roeddwn yn rhan o dîm Y Glêr – a enillodd gyfres y Talwrn yn 2012.


Tlws Coffa Cledwyn Roberts 2011

Dyddiad: 06/08/2011

Enillais Dlws Coffa Cledwyn Roberts am delyneg orau cyfres 2011 o’r Talwrn gyda cherdd a elwir bellach yn “The Man Who Sold the World”.


Tlws Coffa D. Gwyn Evans 2006

Dyddiad: 02/08/2006

Enillais Dlws Coffa D. Gwyn Evans i feirdd o dan 25 oed (Y Gymdeithas Gerdd Dafod) am yr ail dro.


Tlws Coffa D. Gwyn Evans 2005

Dyddiad: 03/08/2005

Enillais Dlws Coffa D. Gwyn Evans i feirdd o dan 25 oed (Y Gymdeithas Gerdd Dafod)


Comisiynau


Cerdd Sul y Tadau – BBC Cymru Fyw

Dyddiad: 19/06/2022

Cefais y fraint o gyflwyno cerdd gomisiwn i BBC Cymru Fyw i nodi Sul y Tadau. Cyfle amserol â minnau newydd ddod yn dad fy hunan! Darllen fy ngherdd ar Sul y Tadau.


Bardd y Mis BBC Radio Cymru

Dyddiad: 01/06/2022 – 30/06/2022

Ym mis Mehefin 2022 roeddwn yn fardd y mis ar Radio Cymru. 


Cerdd Nadolig i BBC Cymru Fyw

Dyddiad: 20/12/2019

Derbyniais gomisiwn gan BBC Cymru Fyw i lunio cerdd am sefyllfa’r digartref yng Nghaerdydd adeg y Nadolig. Trowyd y gerdd hon yn fideo a gyhoeddwyd ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru Fyw.


Cerdd Nadolig yn Golwg

Dyddiad: 17/12/2017

Cefais gomisiwn i gyhoeddi cerdd dymhorol i’w chynnwys yn rhifyn olaf Golwg cyn y Nadolig.


Englyn clawr y Ffynnon

Dyddiad: 10/12/2017

Cefais gomisiwn i greu englyn tymhorol ar gyfer clawr Y Ffynnon. Fy nghyfaill gwyn Eiddior a ddyluniodd y clawr.


Bardd y Mis Hydref 2011

Dyddiad: 01/10/2017 – 31/10/2017

Cefais wahoddiad i fod yn fardd y mis gyda BBC Radio Cymru. Yn dilyn mis difyr, cyhoeddais gerddi’r cyfnod.


Comisiwn Awr Ddaear

Dyddiad: 23/03/2013

Cefais gomisiwn i greu cerdd i’w chyhoeddi i gyd-fynd ag Awr Ddaear (WWF Cymru).


60 Llenor, 60 Rhyfeddod, 60 Gair

Dyddiad: 18/10/2011

Comisiynwyd cerdd pan oedd Parc Cenedlaethol Eryri yn dathlu ei 60 mlwyddiant ar Hydref 18 2011. Fel rhan o’r dathliadau, cynlluniwyd prosiect ’60 Rhyfeddod, 60 Rhyfeddod, 60 Gair’, sef prosiect llenyddol yn seiliedig ar ryfeddodau Parc Cenedlaethol Eryri.


Cyhoeddi


Cerdd Sul y Tadau – BBC Cymru Fyw

Dyddiad: 19/06/2022

Cefais y fraint o gyflwyno cerdd gomisiwn i BBC Cymru Fyw i nodi Sul y Tadau. Cyfle amserol â minnau newydd ddod yn dad fy hunan! Darllen fy ngherdd ar Sul y Tadau.


Inc yr Awen a’r Cread – Cerddi Byd Natur

Dyddiad: 30/03/2022

Cyhoeddais gerdd yng nghyfrol Inc yr Awen a’r Cread – Cerddi Byd Natur gan Gyhoeddiadau Barddas. Dyma gasgliad o gerddi sy’n dathlu ac yn adlewyrchu byd natur o’n cwmpas a’i ddylanwad arnom drwy farddoniaeth a llun. Ceir yma nifer o gerddi newydd sbon a rhai hen ffefrynnau – oll wedi eu plethu â ffotograffau lliwgar i ddangos byd natur ar ei orau. Roedd fy ngherdd innau yn ymwneud â pherthynas ddadfeiliedig dyn a natur. Sut mae diwydiant wedi harddu a dinistrio natur yr un pryd – ac eto wedi rhoi cymaint inni yn ddiwylliannol. Mae olion diwylliannol, diwydiannol a natur oll ynghlwm yn y mannau ôl-ddiwydiannol hyn. 


A470 – Poems for the Road/Cerddi’r Ffordd

Dyddiad: 01/03/2022

Cefais y fraint o gyhoeddi cerdd yn y gyfrol A470 – Poems for the Road/Cerddi’r Ffordd gan Arachne Press. Mae’r gyfrol yn gwbl ddwyieithog ac yn cynnwys 52 o gerddi. Roedd gwahoddiad agored i feirdd gyflwyno cerddi Cymraeg neu Saesneg, dewiswyd y goreuon ac yna eu cyfieithu i’r iaith arall. Golygyddion gwadd y flodeugerdd oedd Ness Owen a Sian Northey. 


Ar ben yr Allt: amlgyfrannog

Dyddiad: 17/03/2020

Cyhoeddais gerdd mewn cyfrol o ryddiaith a barddoniaeth amlgyfrannog o dan olygyddiaeth Iestyn Tyne ac eraill. Y nod oedd dathlu yr amrywiaeth o dalent llenyddol creadigol sydd wedi dod o Goleg Meririon Dwyfor dros y blynyddoedd.


Cerdd Nadolig i BBC Cymru Fyw

Dyddiad: 20/12/2019

Derbyniais gomisiwn gan BBC Cymru Fyw i lunio cerdd am sefyllfa’r digartref yng Nghaerdydd adeg y Nadolig. Trowyd y gerdd hon yn fideo a gyhoeddwyd ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru Fyw.


Chwyn: Blodeugerdd Barddas o gerddi doniol, deifiol a di-chwaeth

Dyddiad: 16/11/2019

Cyfranais ddwy gerdd i’r gyfrol Chwyn agyhoeddwyd ym mis Hydref 2019.


Cyfrol Bragdy’r Beirdd


Cerdd Nadolig yn Golwg


Englyn clawr y Ffynnon


Golygydd Tu Chwith 35